Archive for the ‘Články’ Category

Monotónní nemusí být nudné…

Kdysi dávno jsem slyšela zvláštní, exotické zpěvy  v záhadném jazyce. Šlo o hinduistické mantry.Jejich nezvyklá melodika mě zaujala. Stále se opakovala stejná pasáž a já, jako odchovanec  klasické západní hudby, jsem po nějaké době očekávala, že přijde změna, nějaký zajímavý hudební bonbónek. Pět minut nic… deset minut nic…, a když už to trvalo téměř 20 minut, řekla jsem si: „Jak to ty lidi může bavit?! Dyť je to furt dokola!“ No, když Vám v hudební škole odmalička vštěpují, že hudba má být pestrá, plná změn a překvapení, není se co divit. Až po létech jsem pochopila, že hudba jsou jabka, hrušky, švestky… a každá slouží nějakému jinému účelu. „Popík“ , který na nás denně útočí z reproduktorů, kamkoli se hneme  ( toalety v lepší restauraci nevyjímaje), působí spíš jako zvuková kulisa, většinou tuto hudbu na vědomé úrovni ani nevnímáme. Klasická hudba v koncertním sále či divadle, složená konkrétním skladatelem, hraná živými interprety, jejichž výkon hodnotíme, nás  vtáhne ( a nebo, pokud nejsme trénovaní, nevtáhne) o něco víc. Duchovní zpěvy při obřadech můžou člověka povznést, přesunout do jiných sfér. Tady už se „nehraje“ na muzikantské překvapení. Naopak, zdánlivý stereotyp je cestou k hlubšímu prožívání, ponoření se do našeho nitra, někdy až do té míry, že se při zpěvu staneme písničkou samotnou – posvátnou mantrou…

 

Co je mantra?      

Mantra – někomu důvěrně známý, pro někoho zcela nový pojem.Pojďme si proto nejprve vysvětlit význam slova:

Název pochází ze sanskrtu, indického prajazyka, ze kterého se vyvinula i většina evropských jazyků, včetně češtiny. MAN  by se dalo přeložit jako „duch“, „myšlení“, TRA znamená “nástroj“, tedy  „Nástroj myšlení či ducha“. Za základní, tzv. univerzální mantru je považován DECH – nádech…. výdech….s železnou pravidelností, ve dne v noci. Je to první mantra, kterou vítá právě narozený človíček příchod na svět a stává se jeho mantrou celoživotní.

Může jí být i jediná hláska ( např vokály posilující čakry – u, o , a , e, i ) slabika

( bidžamantry pro tentýž účel – lam, vam, ram, jam, ham, kšam, óm) slovo, věta či některá pasáž z posvátných textů ( podrobněji viz níže). Specifikem mantry je právě její opakování - bývá nepřetržitě zpívána či recitována.Vyskytuje se ve všech náboženských kulturách – hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství, islámu,…existovala už ve Starém Egyptě a je součástí šamanských praktik přírodních národů.. Může být pouze prostým opakováním Božího jména v tom kterém náboženství, třeba v křesťanství  jména Boha Otce  a  Ježíše Krista, v judaismu El (  množné číslo Elohim – božstvo), v islámu  Allah  nebo, přesuneme – li se  do světa přírodních národů, např.indiánů, zazní oslovení    Manitou –   „Síla, jež přebývá ve všem“ u Algonkinů  či Wakan Tanka – „Velký duch“ u Siouxů…

Na uctívání ženského principu božství , vyjma některých východních náboženství

( např. v hinduismu Šakti ), monoteistická  náboženství – křesťanství, judaismus a islám -zapomněla. I přes tento fakt existuje tzv. „Velká Matka“ v některých dodnes používaných jménech. Z mnoha  jmen z celého světa ( Mama, Gaia, Moira, Havah, Mara, ….) uvedu pro zajímavost čtyři užívaná i u nás: Takže,….  Hany, Dany, Sáry, Miriam, …Jste Bohyně!!!

Jako mantru lze použít i slova s vysokými vibracemi – láska, moudrost, radost, soucit,…

nebo sousloví – boží hojnost, radostný dík, láska a vděčnost ( dle Emotových výzkumů vody coby nositele informací je poslední uvedené  spojení nejsilnější variantou!).

 

Spočinutí s mantrou na rtech

Zkusme si na chvíli zavřít oči, zaměřit se na svůj dech a pomalu, s libovolnou melodií  zpívat některé z božích jmen či energeticky silných slov. Zpěv by měl znít procítěně a vycházet ze srdce. Můžeme přidat představu jemného  růžového světla, šířícího se od srdeční čakry do prostoru kolem nás. Růžové budou potom i naše myšlenky!

 

Tradice či vlastní přístup?

Co mají všechny mantry společné, je zvláštní síla, kterou jsou tyto posvátné formulky nabity. V různých kulturách bývají mantry součástí tradičních obřadů, jejich vyslovování, způsob zpěvu a interpretace mají svá přísná pravidla. To ovšem neznamená, že bychom nemohli využít jejich síly, i když nepatříme k některé z náboženských skupin. V posledních letech  se stále více lidí, žijících v západním světě,  o mantry zajímá  a praktikuje jejich zpěv. Často je využívá jako pomocníky v různých životních situacích. V současné době zpěv hinduistických a buddhistických  manter na Západě  nejvíce zpopularizoval především Henry Marshall, který se odvážil interpretovat je  „po svém“, tzn. zjednodušoval a upravoval texty  a přizpůsoboval jejich původní východní melodiku západnímu hudebnímu cítění. Tvořil i své vlastní mantry, které, jak sám uvádí, vznikaly spontánně při meditaci či v mezních životních situacích. Např. DŽAJA DŽAJA DEVI  MATA NAMAHA v době, kdy mu umírala matka a byl od ní tisíce kilometrů vzdálen ( doporučuje ji zpívat pro pěkný vztah s matkou). Jeho přístup k mantře je mi velmi blízký. Pokud jsme se totiž nenarodili v zemi, kde jsou s ní lidé od malička „srostlí“,eventuálně jim byla předána učitelem – guru, nelze nikdy dosáhnout její přesné interpretace.

 

Mantra jako modlitba nebo vstupní brána k meditaci

Z osobní zkušenosti vím, že ze všeho nejdůležitější je, co do mantry vložíme. Pokud ji zpíváme s čistým srdcem, nesobeckými úmysly a upřímnou vírou, výsledkem je radostný pocit souznění se sebou samým i s okolím. Mantry lze zpívat jako písně oslavující Boha, dokonalost, harmonii, lásku ( každý nechť si dosadí  svůj pojem k označení toho, co nás „přesahuje“) nebo je používat zcela pragmaticky jako způsob , kterým lze řešit momentální nelad v určité oblasti. Problémy ve vztazích, zdravotní neduhy, či zcela světský  nedostatek financí atd. Mantry totiž pomáhají znovu nabýt ztracenou rovnováhu. Mohou posilovat léčbu, rozpouštět strachy, starosti, srovnávat emocionální výkyvy.

I ve východní tradici existuje dvojí způsob zpěvu manter: MANTRA – BHADŽAN  je chápána jako „utíkání se  k Bohu“ se svými starostmi a radostmi, podobně  jako modlitba v křesťanství,  MANTRA – KÍRTAN je zažívání pocitu sjednocení  s Bohem, což se dá připodobnit k meditaci.

 

Nejposvátnější hinduistické mantry

Posvátné spisy Indů, Védy (véda – od slova „vědění“), říkají: „Nezformovaný vesmír byl skryt v jediné kapce -   – bindu a z něj se rozeznívá ÓM ( A-U-M), prvotní tón, který stvořil svět.“  Je součástí mnoha dalších manter, včetně nejslavnější Gájatrí mantry, pocházející z Rgvédy, s dodatečně přidaným úvodem, vztahujícím se k hmotné, astrální a božské úrovni (země, vzduch, nebesa). Těmito všemi oblastmi ÓM proniká.

Je velmi těžké překládat texty manter, většinou nejdou přeložit doslovně, spíš je v překladu zachyceno určité poselství. Jako příklad uvedu alespoň jeden z mnoha překladů Gájatrí mantry:

ÓM BHUR BHUVAH SVAH                      „Země, vzduch, nebesa.“

TAT SAVITUR VARÉNJAM                     „Přejeme si meditovat o tomto zářícím světle,

BHARGO DEVASJA DHIMAHI                  které je hodno uctívání

DHIJO JO NAH PRAČODAYAT                 a stvořilo všechny světy.“

 

Neméně slavnou mantrou, pomáhající  překonávat strach ze smrti, cítit bezpečí a ochranu, je:

 

ÓM  TRAJAMBAKAM  JADŽAMAHE      „Ó, tříoký pane Šivo, medituji na Tebe

SUGHANDHIM PUŠTI VARDHANAM     Žehnej mi zdravím a nesmrtelností

URRUKAMÍVA BANDHANÁM           Tak snadno jako se odloupne okurka ze stvolu

MRITJORMUKŠÍJA MAMRITÁT               zbav mne chapadel bolesti a smrti.“

 

Zkuste si mantru zatím jen stále dokola říkat, najít si v ní pravidelný rytmus. Zvýrazněné slabiky vyslovujte s důrazem a malinko je prodlužte. Zní úžasně! Jako zaříkávadlo babky kořenářky…Můžete přidat pohyby rukou imitující čarování nad hrncem, plným léčivých bylin nebo tento zázračný lektvar, zbavující nás strachu, míchat vařečkou.

Příště si o mantrách povíme ještě více – třeba jak často a kolikrát je dobré mantry opakovat, jaké pomocné prostředky při jejich zpěvu používat a víc neprozradím….

A já se budu těšit na brzké setkání s Vámi „naživo“, abychom mohli společně proniknout i do  nevšedních melodií uvedených manter.

 

 

 

Články